Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Aquila z siedzibą we Wrocławiu (54-153), przy ul. Kolistej 6/19, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296781, NIP: 8942938271, REGON: 020718992.
 2. Wszelkie procesy przetwarzania danych osobowych związane z funkcjonowaniem serwisu e-konsument.com odbywają się z poszanowaniem praw osób, których dane dotyczą oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności:
  1. rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, (Dz. Urz. UE. L Nr 119) – RODO.
  2. ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018r. poz. 1000).
 3. Poza wyjątkiem określonym w punkcie 5 w ramach działania serwisu e-konsument.com dane osobowe nie są przetwarzane.
 4. Do uzyskania porady nie jest konieczne podanie jakichkolwiek danych osobowych. Wszelkie wiadomości, w których zwarta byłaby prośba o podanie, ujawnienie bądź doprecyzowanie danych, nie pochodzą od Administratora serwisu i winny być traktowane z wyjątkową ostrożnością.
 5. W ramach funkcjonalności serwisu udostępniono możliwość skierowania zapytania do Konsumenckiego Centrum E-porad finansowanego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 6. W przypadku skorzystania z możliwości opisanej w punkcie 5. dane osobowe w postaci adresu e-mail oraz wszelkie inne dane zamieszczone przez Użytkownika serwisu w treści zapytania zostaną udostępnione Konsumenckiemu Centrum E-porad. Poza wskazanym odbiorcą dane nie będą przekazywane innym podmiotom, organizacjom, przekazywane do państw trzecich czy organizacji międzynarodowych.
 7. W przypadku złożenia zapytania przewidzianego w punkcie 5. podanie danych osobowych jest dobrowolne. Żadne dane osobowe nie są wymagane, aby zapytanie zostało skutecznie przekazane do Konsumenckiego Centrum E-porad, za wyjątkiem adresu e-mail, który jest niezbędny z uwagi konieczność wskazania adresata ewentualnej odpowiedzi czy porady. Brak podania adresu e-mail uniemożliwi przekazanie zapytania.
 8. W przypadku podania danych osobowych w postaci adresu e-mail oraz innych danych Użytkownika zawartych w zapytaniu uznaje się, iż są one przetwarzane na podstawie jego zgody – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 9. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody jest ona zawsze dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dla skutecznego cofnięcia zgody wystarczy poinformowanie administratora danych w dowolny sposób dający mu możliwość zapoznania się z wolą osoby, której dane dotyczą.
 10. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu bądź przenoszenia danych.
 11. Każdy, kogo dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem.
 12. Serwis e-konsument.com nie przetwarza danych z wykorzystaniem procesów prowadzących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie wykorzystuje również profilowania.
 13. Serwis nie zgromadzi i nie archiwizuje żadnych danych osobowych zawartych w zapytaniu przewidzianym w punkcie 5.
 14. W ramach funkcjonalności serwisu na urządzeniach końcowych Użytkownika nie są zapisywane żadne pliki typu „cookies”.
 15. W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości z zakresu ochrony danych osobowych kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: kontakt@prawo-konsumenckie.pl